Prezența plantelor într-un apartament poate oferi numeroase beneficii, atât pentru
Plantele au fost un cadou popular dintotdeauna și asta din

 SOL

ANPC

Livrarea și returul comenzilor

Info cookies

Politica de confidențialitate

Termeni și condiții

NOD Makerspace, 160 Splaiul Unirii

București 040041

lavaatelierbotanic@gmail.com

Toate drepturile rezervate © LAVA Atelier Botanic 2024

Cum respiră plantele în terariile închise?

11 martie 2023

Plantele respiră printr-un proces numit fotosinteză, prin care preiau dioxid de carbon și eliberează oxigen. Acest schimb de gaze este vital pentru supraviețuirea și creșterea lor.

 

În timpul fotosintezei, plantele folosesc clorofila și alți pigmenți pentru a absorbi lumina soarelui și pentru a transforma dioxidul de carbon și apa în glucoză, o formă de zahăr care servește ca sursă de energie pentru plantă. Acest proces necesită dioxid de carbon, apă și lumina soarelui. Ca rezultat, plantele eliberează oxigen, un produs secundar al fotosintezei.

 

În schimb, în ​​timpul respirației, plantele descompun glucoza în energie pe care o folosesc pentru diferite procese, cum ar fi creșterea și reproducerea. Acest proces necesită oxigen și eliberează dioxid de carbon. Prin urmare, plantele inspiră oxigen și eliberează dioxid de carbon în timpul respirației.

 

Schimbul de gaze între plantă și mediu are loc prin pori minusculi numiți stomate, care sunt localizați pe frunze și tulpini. Stomatele se deschid și se închid în funcție de nevoile plantei și de factorii externi, cum ar fi lumina, temperatura și umiditatea.

 

Aerul umed poate aduce beneficii plantelor în mai multe moduri. În primul rând, ajută la menținerea nivelului de umiditate în celulele plantei, prevenind uscarea acestora. Când aerul este uscat, plantele pierd apă prin transpirație, procesul prin care vaporii de apă scapă prin stomate. În schimb, atunci când aerul este umed, rata de transpirație scade, permițând plantei să rețină mai multă apă și să rămână hidratată.

 

În al doilea rând, aerul umed poate ajuta la prevenirea deteriorării frunzelor plantei. Când aerul este uscat, frunzele plantei pot pierde rapid umiditatea, ceea ce le poate face să se ofilească sau să devină casante. Acest lucru poate face frunzele mai susceptibile la deteriorarea factorilor de mediu, cum ar fi vântul sau căldura. În schimb, atunci când aerul este umed, frunzele sunt mai puțin probabil să se usuce și să se deterioreze.

 

În cele din urmă, aerul umed poate ajuta la îmbunătățirea creșterii generale și a sănătății plantei. Plantele care sunt cultivate în medii umede au adesea frunziș mai gros, mai luxuriant și sunt mai puțin predispuse la dăunători și boli. Acest lucru se datorează faptului că aerul umed poate ajuta la crearea unui mediu mai favorabil pentru microorganismele benefice, cum ar fi bacteriile și ciupercile, care trăiesc pe frunzele și rădăcinile plantei.

 

Prin urmare, nivelul de umiditate din mediile închise ale terariilor asigura condiții optime plantelor, pentru o creștere cât mai sănătoasă si viguroasă.

 

-

EN

 

Plants breathe in a process called respiration, where they take in oxygen and release carbon dioxide. However, they also perform a process called photosynthesis, where they take in carbon dioxide and release oxygen. This exchange of gases is vital for their survival and growth.

 

During photosynthesis, plants use chlorophyll and other pigments to absorb sunlight and convert carbon dioxide and water into glucose, a form of sugar that serves as a source of energy for the plant. This process requires carbon dioxide, water, and sunlight. As a result, plants release oxygen as a byproduct of photosynthesis.

 

In contrast, during respiration, plants break down glucose into energy that they use for various processes, such as growth and reproduction. This process requires oxygen and releases carbon dioxide. Therefore, plants breathe in oxygen and release carbon dioxide during respiration.

 

The exchange of gases between the plant and the environment occurs through tiny pores called stomata, which are located on the leaves and stems. Stomata open and close depending on the plant's needs and external factors such as light, temperature, and humidity.

 

Humid air can benefit plants in several ways. Firstly, it helps to maintain the moisture levels in the plant's cells, preventing them from drying out. When the air is dry, plants lose water through transpiration, the process by which water vapor escapes through the stomata. In contrast, when the air is humid, the rate of transpiration decreases, allowing the plant to retain more water and stay hydrated.

 

Secondly, humid air can help to prevent damage to the plant's leaves. When the air is dry, the plant's leaves can lose moisture quickly, which can cause them to wilt or become brittle. This can make the leaves more susceptible to damage from environmental factors such as wind or heat. In contrast, when the air is humid, the leaves are less likely to dry out and become damaged.

 

Finally, humid air can help to improve the plant's overall growth and health. Plants that are grown in humid environments often have thicker, more lush foliage and are less prone to pests and diseases. This is because humid air can help to create a more favorable environment for beneficial microorganisms, such as bacteria and fungi, that live on the plant's leaves and roots. Therefore, the level of humidity in closed environments such as terrariums, ensures optimal conditions for the plants, for a healthy and vigorous growth.